-Edge V9

-Catalyst V1

-Enduro V1

-Enduro V2

-C4 V6

-Zephyr V5

-Reo V4

-Uno V2

-Catalyst 2015

-C4 2015

-Hyperlink V1

-R1 V2

-Chrono V3

Ozone Edge V9

Ozone Edge V9 2017

Ozone Edge V9 5 m² - 112200р. (под заказ)

Ozone Edge V9 6 m² - 114800р. (под заказ)

Ozone Edge V9 7 m² - 118900р. (под заказ)

Ozone Edge V9 8 m² - 122800р. (под заказ)

Ozone Edge V9 9 m² - 126100р. (под заказ)

Ozone Edge V9 10 m² - 129400р. (в наличии)

Ozone Edge V9 11 m² - 132500р. (в наличии)

Ozone Edge V9 13 m² - 138200р. (в наличии)

Ozone Edge V9 15 m² - 145900р. (в наличии)

Ozone Edge V9 17 m² - 154200р. (в наличии)

Ozone Edge V9 19 m² - 168300р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Edge V9

 

Ozone Catalyst V1

Ozone Catalyst V1 2016

Ozone Catalyst V1 8 m² - 83000р. 99800р.(в наличии)

Ozone Catalyst V1 9 m² - 86000р. 103000р.(в наличии)

Ozone Catalyst V1 10 m² - 87000р. 104200р.(в наличии)

Ozone Catalyst V1 12 m² - 92000р. 110000р.(в наличии)

Ozone Catalyst V1 14 m² - 94000р. 112200р.(в наличии)

подробнее о кайте Ozone Catalyst V1

 

Ozone Enduro V1

Ozone Enduro V1 2016

Ozone Enduro V1 9 m² - 90000р. 114400р.(в наличии)

Ozone Enduro V1 10 m² - 93000р. 117500р. (в наличии)

Ozone Enduro V1 11 m² - 95000р. 119600р.(в наличии)

Ozone Enduro V1 12 m² - 97000р. 123000р.(в наличии)

Ozone Enduro V1 14 m² - 99000р. 128500р.(в наличии)

подробнее о кайте Ozone Enduro V1

 

Ozone Enduro V2

Ozone Enduro V2

Ozone Enduro V2 4 m² - 99000р. (под заказ)

Ozone Enduro V2 5 m² - 104000р. (под заказ)

Ozone Enduro V2 6 m² - 105900р. (под заказ)

Ozone Enduro V2 7 m² - 112600р. (под заказ)

Ozone Enduro V2 8 m² - 116800р. (под заказ)

Ozone Enduro V2 9 m² - 117900р. (под заказ)

Ozone Enduro V2 10 m² - 119800р. (под заказ)

Ozone Enduro V2 11 m² - 121100р. (под заказ)

Ozone Enduro V2 12 m² - 126700р. (под заказ)

Ozone Enduro V2 14 m² - 133200р. (под заказ)

подробнее о кайте Ozone Enduro V2

 

Ozone C4 V6

Ozone C4 V6 2016

Ozone C4 V6 6 m² - 109900р. (под заказ)

Ozone C4 V6 7 m² - 120000р. (под заказ)

Ozone C4 V6 8 m² - 123700р. (под заказ)

Ozone C4 V6 9 m² - 127100р. (под заказ)

Ozone C4 V6 10 m² - 128500р. (под заказ)

Ozone C4 V6 11 m² - 132500р. (под заказ)

Ozone C4 V6 12 m² - 134100р. (под заказ)

Ozone C4 V6 14 m² - 140000р. (под заказ)

подробнее о кайте Ozone C4 V6

 

Ozone Zephyr V5

Ozone Zephyr V5

Ozone Zephyr V5 17 m² - 142000р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Zephyr V5

 

Ozone Reo V4

Ozone Reo V4

Ozone Reo V4 9 m² - 94000р. 111400р.(в наличии)

Ozone Reo V4 10 m² - 96000р. 113800р. (в наличии)

Ozone Reo V4 12 m² - 99000р. 118400р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Reo V4

 

Ozone Uno V2

 
Ozone Uno V2

Ozone Uno V2 2.5 m² - 25300р. (в наличии)

Ozone Uno V2 4 m² - 33200р. (в наличии)

Ozone Uno V2 6 m² - 41600р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Uno V2

 

Ozone Catalyst 2015

Ozone Catalyst 2015

Ozone Catalyst 2015 4 m² - 68000р. 74000р. (в наличии)

Ozone Catalyst 2015 6 m² - 71000р. 81500р. (в наличии)

Ozone Catalyst 2015 14 m² - 89000р. 104000р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Catalyst 2015

 

Ozone C4 2015

Ozone C4 2015

Ozone C4 2015 14 m² - 93000р. 115000р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone C4 2015

 

Ozone Hyperlink V1

 
Ozone Hyperlink V1

Ozone Hyperlink V1 5 m² - 123600р. (под заказ)

Ozone Hyperlink V1 7 m² - 128400р. (под заказ)

Ozone Hyperlink V1 9 m² - 138800р. (в наличии)

Ozone Hyperlink V1 12 m² -145000р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Hyperlink V1

 

Ozone R1 V2

Ozone R1 V2

Ozone R1 V2 6 m² под заказ)

Ozone R1 V2 7 m² (под заказ)

Ozone R1 V2 8 m² (под заказ)

Ozone R1 V2 9 m² (под заказ)

Ozone R1 V2 10 m² (под заказ)

Ozone R1 V2 11 m² (под заказ)

Ozone R1 V2 13 m² (под заказ)

Ozone R1 V2 15 m² (под заказ)

Ozone R1 V2 17 m² (под заказ)

Ozone R1 V2 18 m² (под заказ)

Ozone R1 V2 19 m² (под заказ)

Ozone R1 V2 21 m² (под заказ)

подробнее о кайте Ozone R1 V2

 

Ozone Chrono V3

 
Ozone Chrono V3

Ozone Chrono V3 7 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 9 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 11 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 13 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 15 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 18 m² (под заказ)

подробнее о кайте Ozone Chrono V3