-Explore V1

-Subzero V1

-Access V7

-Pure V1

-Frenzy V10

-Summit V4

-Summit V3

-Hyperlink V1

-Chrono V3

-Access 2015

-Octane

-Summit 2014

Ozone Explore V1

Ozone Explore V1

Ozone Explore V1 9 m² - 92000р. (в наличии)

Ozone Explore V1 12 m² - 98600р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Explore V1

 

Ozone Subzero V1

Ozone Subzero V1

Ozone Subzero V1 5 m² - 102350р.(под заказ)

Ozone Subzero V1 7 m² - 107350р.(под заказ)

Ozone Subzero V1 9 m² - 111000р.(под заказ)

Ozone Subzero V1 11 m² - 115500р.(под заказ)

Ozone Subzero V1 13 m² - 121650р.(под заказ)

подробнее о кайте ozone Subzero V1

 

Ozone Access V7

Ozone Access V7

Ozone Access V7 4 m² - 75000р. (в наличии)

Ozone Access V7 6 m² - 79000р. (в наличии)

Ozone Access V7 8 m² - 83000р. (в наличии)

Ozone Access V7 10 m² - 85000р. (в наличии)

Ozone Access V7 12 m² - 88000р. (в наличии)

подробнее о кайте ozone access V7

 

Ozone Pure V1

Ozone Pure V1

Ozone Pure V1 4 m² (под заказ)

Ozone Pure V1 6 m² (под заказ)

Ozone Pure V1 8 m² (под заказ)

Ozone Pure V1 10 m² (под заказ)

подробнее о кайте Ozone Pure V1

 

Ozone Frenzy V10

Ozone Frenzy V10

Ozone Frenzy V10 7 m² - 85000р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Frenzy V10

 

Ozone Summit V4

Ozone Summit V4

Ozone Summit V4 8 m² - 88000р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Summit V4

 

Ozone Summit V3

Ozone Summit V3

Ozone Summit V3 10 m² - 91000р.(в наличии)

Ozone Summit V3 15 m² - 95000р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Summit V3

 

Ozone Hyperlink V1

ozone hyperlink V1

Ozone Hyperlink V1 9 m²(купол) - 90000 р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Hyperlink V1

 

Ozone Chrono V3

 
Ozone Chrono V3

Ozone Chrono V3 7 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 9 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 11 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 13 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 15 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 18 m² (под заказ)

подробнее о кайте Ozone Chrono V3

 

Ozone Access 2015

Ozone Access 2015

Ozone Access 2015 10 m² - 75000р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Access 2015

 

Ozone Octane

Кайт Ozone Octane на планке

Ozone Octane 2 m² - 16000р. (в наличии)

Ozone Octane 3 m² - 19000р. (в наличии)

Ozone Octane 4 m² - 21000р. (в наличии)

Ozone Octane 5 m² - 23000р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Octane

 

Ozone Summit 2014

Кайт Ozone Summit 2014

Ozone Summit 2014 8 m² - 73000р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Summit 2014