-Explore V1

-Subzero V1

-Access V7

-Pure V1

-Frenzy V10

-Summit V4

-Summit V3

-Hyperlink V1

-Chrono V3

-Access 2015

-Octane

-Summit 2014

Ozone Explore V1

Ozone Explore V1

Ozone Explore V1 4 m² - 81700р. (под заказ)

Ozone Explore V1 6 m² - 86500р. (под заказ)

Ozone Explore V1 9 m² - 92000р. (в наличии)

Ozone Explore V1 12 m² - 98600р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Explore V1

 

Ozone Subzero V1

Ozone Subzero V1

Ozone Subzero V1 5 m² - 91000р.(под заказ)

Ozone Subzero V1 7 m² - 95900р.(под заказ)

Ozone Subzero V1 9 m² - 99700р.(в наличии)

Ozone Subzero V1 11 m² - 104100р.(в наличии)

Ozone Subzero V1 13 m² - 110300р.(в наличии)

подробнее о кайте ozone Subzero V1

 

Ozone Access V7

Ozone Access V7

Ozone Access V7 4 m² - 64400р. (в наличии)

Ozone Access V7 6 m² - 68900р. (в наличии)

Ozone Access V7 8 m²- 72400р. (в наличии)

Ozone Access V7 10 m² - 76200р. (в наличии)

Ozone Access V7 12 m² - 76900р. (в наличии)

подробнее о кайте ozone access V7

 

Ozone Pure V1

Ozone Pure V1

Ozone Pure V1 4 m² - 53500р. (под заказ)

Ozone Pure V1 6 m² - 55900р. (под заказ)

Ozone Pure V1 8 m² - 58300р. (под заказ)

Ozone Pure V1 10 m² - 59900р.(под заказ)

подробнее о кайте Ozone Pure V1

 

Ozone Frenzy V10

Ozone Frenzy V10

Ozone Frenzy V10 7 m² - 75000р. 87400р. (в наличии)

Ozone Frenzy V10 9 m² - 79000р. 90900р. (в наличии)

Ozone Frenzy V10 11 m² - 82000р. 95800р. (в наличии)

Ozone Frenzy V10 14 m² - 85000р. 97900р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Frenzy V10

 

Ozone Summit V4

Ozone Summit V4

Ozone Summit V4 8 m² - 78000р. 96550р.(в наличии)

Ozone Summit V4 15 m² - 89000р. 112150р.(в наличии)

подробнее о кайте Ozone Summit V4

 

Ozone Summit V3

Ozone Summit V3

Ozone Summit V3 10 m² - 81000р. 93000р.(в наличии)

Ozone Summit V3 15 m² - 86000р. 106350р.(в наличии)

подробнее о кайте Ozone Summit V3

 

Ozone Hyperlink V1

ozone hyperlink V1

Ozone Hyperlink V1 5 m² - 123600р. (под заказ)

Ozone Hyperlink V1 7 m² - 128400р. (под заказ)

Ozone Hyperlink V1 9 m² - 138800р. (в наличии)

Ozone Hyperlink V1 12 m² - 145000р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Hyperlink V1

 

Ozone Chrono V3

 
Ozone Chrono V3

Ozone Chrono V3 7 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 9 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 11 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 13 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 15 m² (под заказ)

Ozone Chrono V3 18 m² (под заказ)

подробнее о кайте Ozone Chrono V3

 

Ozone Access 2015

Ozone Access 2015

Ozone Access 2015 10 m² - 60000р. 69200р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Access 2015

 

Ozone Octane

Кайт Ozone Octane на планке

Ozone Octane 2 m² - 16000р. 18500р. (в наличии)

Ozone Octane 3 m² - 19000р. 21800р. (в наличии)

Ozone Octane 4 m² - 21000р. 24300р. (в наличии)

Ozone Octane 5 m² - 23000р. 26300р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Octane

 

Ozone Summit 2014

Кайт Ozone Summit 2014

Ozone Summit 2014 8 m² - 63000р. 82800р. (в наличии)

подробнее о кайте Ozone Summit 2014